Ordensregler

ORDENSREGLER

FOR

Kjenndalsbrotet Sameie

SIST ENDRET: 01. juli 2023 (før det 30. mars 2016; 05. mai 2021)

1.   Formål og omfang

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i sameiet, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiet. Beboerne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Dersom sameiet har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr, rengjøring eller annet, er disse å anse som en del av ordensreglene.

2.   Aktiviteter og støynivå

Beboere i sameiet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.

Det skal være ro i sameiet mellom klokken 2200-0700. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 2200, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging etc, tillates dette i tidsrommet:

  • På hverdager klokken 0700-2000
  • I helg og helligdager klokken 1000-1800

3.   Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer

Beboerne skal sørge for:

  • At boligen er tilstrekkelig oppvamet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.
  • At avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen.
  • Å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i sameiet.
  • Straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Eier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
  • At risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer.
  • At balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.

Beboer skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep på/i yttervegger/utearealer, som å male, sette opp markiser, plattinger, levegger, parabolantenne, eller lignende.

Det er ikke tillatt å benytte kullgrill og bålpanne på eller ved terrassene.

4.   Fellesarealer

Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på sameiets eiendom, inklusive fellesarealene.

Bossug er kun beregnet til husholdningsavfall. Papir sorteres og kastes i eget bossug. Glass og andre gjenstander kastes ved returpunkt/miljøstasjon. Avfall skal ikke settes utenfor bossug.

Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne.

Mat skal ikke legges ut på borettslagets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus til boligene.

Garasjedører skal alltid være låst, og garasjeport skal være lukket når ingen oppholder seg der. Nødutgang i garasje skal ikke nyttes til vanlig bruk.

5.   Kjøring og parkering

De som eventuelt er tildelt garasje eller egen plass, tar først i bruk den før fellesparkeringene benyttes. Kjøring og parkering utenfor bolig, gang- og sykkelveger er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig nyttekjøring.

Innkjøring i sameiet er ikke tillatt mellom klokken 23.00 og 06.00. Den enkelte sameier er ansvarlig for at all kjøring til og fra egen boenhet i størst mulig grad unngås i dette tidsrommet.

6.   Dyrehold

Det er tillatt med dyr i sameiet.

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke er til sjenanse for noen, eller etterlater ekskrementer på sameiets område.

7.   Brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.